ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
File Size:
644.65 kB
Date:
29 ธันวาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 9592 ,9593 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download