ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
File Size:
724.94 kB
Date:
29 ธันวาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 9548 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download