ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ

หนังสือ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ
File Size:
218.01 kB
Date:
29 กันยายน 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download