ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ฯ

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ฯ
File Size:
361.49 kB
Date:
05 มกราคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ ว 48 ลว 4 ม.ค. 2561

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เป็นส่วนประกอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 
 
 
Powered by Phoca Download