ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว_437การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ว_437การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
File Size:
208.85 kB
Date:
22 มกราคม 2561

หนังสือ ด่วนที่สุด จ.นม ที่ 0017.2/ว437 ลว 18 ม.ค. 2561

เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33,ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7

เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

สามารถ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ลิงค์  goo.gl/zuPXfr

 
 
 
Powered by Phoca Download