ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
File Size:
895.98 kB
Date:
23 มกราคม 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว484

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download