ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
File Size:
895.98 kB
Date:
23 January 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว484

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download