ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
File Size:
744.36 kB
Date:
05 February 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว777 ลว 31 ม.ค. 2561

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download