ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จังหวัดนครราชสีมา

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จังหวัดนครราชสีมา
File Size:
287.49 kB
Date:
15 February 2018

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 1186 ลว 15 ก.พ. 2561

เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
 
 
Powered by Phoca Download