ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
File Size:
335.16 kB
Date:
28 กุมภาพันธ์ 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 1511 ลว 28 ก.พ. 2561 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 
 
 
Powered by Phoca Download