ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
File Size:
135.85 kB
Date:
29 มีนาคม 2561

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 2240 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

 
 
 
Powered by Phoca Download