ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
File Size:
135.85 kB
Date:
29 March 2018

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 2240 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

 
 
 
Powered by Phoca Download