ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)
File Size:
984.49 kB
Date:
17 April 2018

หนังสือ ด่วนที่สุด 0017.2/ว 2604 ลว 17 เม.ย. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

 
 
 
Powered by Phoca Download