ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561

ขอเชิญหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561
File Size:
286.81 kB
Date:
17 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download