ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน ๑๐ ตอน

การประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน ๑๐ ตอน
File Size:
112.24 MB
Date:
20 เมษายน 2561

หนังสือ ด่วนมาก นม 0017.2/ว 2722 ลว 20 เม.ย. 2561

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน ๑๐ ตอน

 

 
 
 
Powered by Phoca Download