ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
File Size:
373.49 kB
Date:
21 พฤษภาคม 2561

หนังสือ ที่ นม 0017.2/ว 3512 ลว 17 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 
 
 
Powered by Phoca Download