ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้”ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้”ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
File Size:
470.77 kB
Date:
02 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ 0017.2/ว 4799 ลว 2 ก.ค. 2561

ผังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download