ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่าย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่าย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
File Size:
716.36 kB
Date:
10 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ 0017.2/ว 4947 ลว 6 ก.ค. 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่าย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดที่ลิงค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/open?id=1TawyLkXleBUf4JyBzMHSbVkHHcd-JmAv

 

 
 
 
Powered by Phoca Download