ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...
File Size:
1.58 MB
Date:
04 กรกฎาคม 2561

หนังสืด จังหวัดนครราชสีมา 0017.2/ว 1068 ลว 4 ก.ค. 2561

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...

 
 
 
Powered by Phoca Download