ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่นม 0017.2/ว.5972 ลว. 14 ส.ค. 61 การดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่นม 0017.2/ว.5972 ลว. 14 ส.ค. 61 การดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
File Size:
1.56 MB
Date:
14 สิงหาคม 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่นม 0017.2/ว.5972 ลว. 14 ส.ค. 61 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
 
 
 
Powered by Phoca Download