ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
File Size:
485.47 kB
Date:
10 กันยายน 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 6661 ลว 10 ก.ย. 2561

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

เนื่องจากสิ่งที่ส่งมาด้วยไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดที่เว็บข้างล่าง

หรือ QR CODE

https://drive.google.com/file/d/1rvu90wqIItjOFPwa7CusY_bHGlfLfVDT

 
 
 
Powered by Phoca Download