ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เรื่อง แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ

เรื่อง แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ
File Size:
626.10 kB
Date:
12 ตุลาคม 2561

หนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 7137 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

เรื่อง แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษชยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานฯ

 
 
 
Powered by Phoca Download