ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
File Size:
2.60 MB
Date:
13 December 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 8690 ลว 27 พ.ย. 2561

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download