ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562

เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562
File Size:
1.62 MB
Date:
28 January 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุดที่ นม 0017.2/ว 667 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

เรื่อง เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

เรียนหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดหนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download