ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

คำสั่งจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ ๗๙๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ

คำสั่งจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ ๗๙๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ
File Size:
285.81 kB
Date:
28 January 2019

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๗๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม

ที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์)

 
 
 
Powered by Phoca Download