ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2562

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2562
File Size:
570.10 kB
Date:
07 May 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 3344 ลว 7 พ.ค. 2562

เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า  และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
 
 
Powered by Phoca Download