ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
File Size:
25.77 kB
Date:
13 August 2019

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตามประเมินผลฯ  

หนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 5906 ลว 8 ส.ค. 2562

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

 
 
 
Powered by Phoca Download