ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุดที่ นม.0017.3ว7352 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุดที่ นม.0017.3ว7352 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
File Size:
656.23 kB
Date:
08 ตุลาคม 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุดที่ นม.0017.3ว7352 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรื่อง แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

 
 
 
Powered by Phoca Download