ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.0017.3ว4794 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.0017.3ว4794 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
File Size:
142.70 kB
Date:
28 มิถุนายน 2562

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.0017.3ว4794 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

 
 
 
Powered by Phoca Download