ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือเวียน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว7111 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559

หนังสือเวียน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว7111 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559
File Size:
91.45 kB
Date:
18 ตุลาคม 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download