ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว๘๗๖๙ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ว๘๗๖๙ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
File Size:
649.22 kB
Date:
14 December 2016

ว๘๗๖๙

เรียน

๑. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการ
๒. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
***** ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง *****
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๔. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
๕. นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
๖. นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 
 
 
Powered by Phoca Download