ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว๘๗๗๑ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ว๘๗๗๑ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
File Size:
626.00 kB
Date:
14 December 2016

ว๘๗๗๑

เรียน

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ - ๗

 
 
 
Powered by Phoca Download