ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว๘๗๗๒ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ว๘๗๗๒ การบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
File Size:
631.45 kB
Date:
14 December 2016

ว๘๗๗๒

เรียน

๑. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
***** สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *****
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๓. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
๔. นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
๕. นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่
๖. นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
๗. นายกเทศมนตรีตำบลตะขบ
๘. นายกเทศมนตรีตำบลจักราช
๙. นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง
๑๐. นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค
๑๑. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
๑๒. นายกเทศมนตรีตำบลบัวลาย
๑๓. นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล
๑๔. นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
๑๕. นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
๑๖. นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน
๑๗. นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
๑๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 
 
Powered by Phoca Download