ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบตอบรับ (สำหรับผู้บริหาร) การประชุม การบูรณาการยุทธศาสตร์การปราบปรามฯ

แบบตอบรับ (สำหรับผู้บริหาร) การประชุม การบูรณาการยุทธศาสตร์การปราบปรามฯ
File Size:
48.80 kB
Date:
16 ธันวาคม 2559

แบบตอบรับ (สำหรับผู้บริหาร) การประชุมการบูรณาการยุทธสาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างผู้นำต้นแบบ พลังขับเคลื่อนโคราชใสสะอาด วางระบบรากฐานของแผ่นดิน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

 
 
 
Powered by Phoca Download