Up

กำหนดการกิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กำหนดการกิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
File Size:
49.04 kB
Date:
28 สิงหาคม 2560

กำหนดการ และเอกสาร 

download เอกสารคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเว็บไซต์ด้านล่าง


 1 ระดับปฐมวัย.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUUU5vb2lXSlIybVU/view

 2 ระดับประถม 1-3.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUcXNrTnN4dzJYQkk/view

 3 ระดับประถม 4-6.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUQVFhX3FYeFpyUFU/view
 4 ระดับมัธยม 1-3.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUcXlKYU5EeW1vOFE/view

 5 ระดับมัธยม 4-6.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUZ3BNX2huV3AzQ1E/view

 6 ระดับอาชีวศึกษา.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUSVJLdExMbmlfSlU/view
 

7 ระดับอุดมศึกษา.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUTlM5NlpqWllxQWM/view
 

ปก.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUeGhmQUM4WkV1Tmc/view

 
 
 
Powered by Phoca Download

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา