ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560
File Size:
1.52 MB
Date:
28 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560

 
 
 
Powered by Phoca Download