ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฯ

การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฯ
File Size:
1.03 MB
Date:
27 เมษายน 2561

หนังสือ นม 0017.5/ว2808 ลว 25 เม.ย. 2561 

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3755/2561 ลว 25 เม.ย. 2561 

คำสั่ง การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของข้าราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download