ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
File Size:
1.13 MB
Date:
30 April 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 2989 ลว 30 เม.ย. 2561 

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 
 
 
Powered by Phoca Download