ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
File Size:
1.07 MB
Date:
02 July 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมาท ที่ นม 00175.5 ว 4889 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

 
 
 
Powered by Phoca Download