ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
File Size:
576.97 kB
Date:
02 August 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5 /ว5742 ลว 2 สิงหาคม 2562 (หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ)

หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

 
 
 
Powered by Phoca Download