ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
File Size:
574.77 kB
Date:
02 August 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5 /ว5744 ลว 2 สิงหาคม 2562 (อปท.จนม.)

หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

 
 
 
Powered by Phoca Download