ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
File Size:
162.21 kB
Date:
09 กันยายน 2562

นม 0017.5/ว 6682 ลว 6 ก.ย. 2562

หนังสือขอเชิญอปท. เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่ โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download