ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
File Size:
25.99 kB
Date:
22 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download