ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติ ครม 8 ส.ค. 60

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติ ครม 8 ส.ค. 60
File Size:
28.24 kB
Date:
11 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60

 
 
 
Powered by Phoca Download