ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
File Size:
790.15 kB
Date:
07 กุมภาพันธ์ 2560

ว๙๕๖

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

1. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๕/ว๙๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. กำหนดการประชุมชี้แจง
3. แบบตอบรับการประชุม

สาระสำคัญ
1. เชิญเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
2. สำหรับอำเภอให้แจ้งท้องถิ่นอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

 
 
 
Powered by Phoca Download