ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบรายงานสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
File Size:
38.12 kB
Date:
23 พฤศจิกายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

แบบรายงานสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download