ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ฉบับพกพา)

ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ฉบับพกพา)
File Size:
2.33 MB
Date:
05 November 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา นม 0017.7/ว 7986 ลว 2 พ.ย. 2561

เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ(ฉบับพกพา)

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
 
 
Powered by Phoca Download