ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

การใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
File Size:
248.41 kB
Date:
07 November 2018

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ 0017.5/ว 8114 ลว 6 พ.ย. 2561

เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) จากแบบกระดาษให้เป็นทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้สำหรับบันทึกประวัติข้าราชการแทน ก.พ. 7 แบบกระดาษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนฯ ในการนี้ จึงขอให้ส่วนราชการศึกษาคู่มือการทดสอบใช้งานระบบทะเบียนฯ เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติข้าราชการต่อไป

 
 
 
Powered by Phoca Download