ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ระหว่างเดือน เมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ระหว่างเดือน เมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562
File Size:
307.46 kB
Date:
02 April 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว 2463 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 

เรื่อง ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ระหว่างเดือน เมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
 
 
Powered by Phoca Download