ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรับวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรับวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ
File Size:
267.13 kB
Date:
24 March 2020

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 2134 ลว 24 มี.ค. 2563

เรื่อง ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรับวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ

 
 
 
Powered by Phoca Download